Георги Янев

Адвокат

Защита на личните данни
Политика за защита на личните данни
„МАРС“ ЕООД, ЕИК 102215351, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас,
гр. Бургас, ул. ТРАЙКО КИТАНЧЕВ № 20 Телефон: 0898484049, извършвайки своята
дейност, обработва информация, представляваща лични данни, поради което е
администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
За нас е важно да защитим личните данни на нашите клиент, поради което с настоящата
Политика за защита на личните данни целим да Ви информираме за принципите на
обработка на Вашите лични данни, какви лични данни биват събирани, с каква цел и на какво
основание, както и да Ви запознаем с правата Ви като субекти на лични данни, съответно за
начина на упражняването им.
Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин
потребителите на тази Интернет страница. Интернет страницата се притежава и управлява
от „МАРС”ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Българското
законодателство, уреждащо защита на личните данни.
I. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩО Е
НЕОБХОДИМО ТЯХНОТО СЪБИРАНЕ?
Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което
може да бъде идентифицирано представялва лични данни. Такава информация
представялват Вашите имена, адрес, електронен адрес, телефон и други. Ние събираме,
използваме и обработваме личнте Ви данни, единствено за да може да Ви предоставим
предлаганите от нас стоки и услуги. Без тези данни не бихме могли да предоставим
предлаганите от нас стоки и услуги. Например, използвайки Нашата интернт страница, ако
не ни предоставите Вашите имена, адрес и телефон, то ние сме изправени пред
невъзможност да осъществим дейността си по продажба и доставка на желаната от Вас
стока. Разбира се, предоставянето на тези данни се осъществява след Вашето съгласие и
напълно доброволно.
II. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
В зависимост от използваните от Вас услуги, ние събираме и обработваме следната
информация:
– При регистрация в нашата интернет страница – потребителско име и парола;
– Данни за контакт, при направени поръчки, който да послужат за осъществяване на
доставка на поръчаните стоки – трите имена, адрес за доставка, телефонен номер,
елетронен адрес;
– Когато оставите мнение за предлаган от нас продукт – имена и електронен адрес;
– Когато получаваме от Вас запитване или желаете да се свържете с нас, използвайки
нашата интернет страница – писма и електронна поща;
– При извършени плащания по банков път или чрез картово плащане информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка
и друга информация, касаеща извършеното от Вас плащане.
– За издаване на фактура – трите Ви имена, адрес за фактура, адрес за доставка,
електронен адрес, начина на плащане, заплатената сума, вида на услугата, дата,
както и друга необходима информация, необходима за изготвянето на счетоводни
документи съгласно българското законодателство.
Освен посоченото, събираме информация, касаеща и Вашите посещения в интернет
страницата ни, като например: IP-адрес; дата и продължителност на достъпа;
информация за браузъра и операционната система, която използвате; каличеството на
прехвърлените данни; страницата, която Ви е препратила към нашия сайт; търсачките и
ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия сайт; страниците, които
разглеждате в сайта и други.
III. С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ
ДАННИ?
Вашите лични данни изпозлваме, за да Ви предоставим предлаганите от нас услуги и
услуги, респективно, за да можем да изпълним задълженията си към Вас. Чрез Вашите
лични данни, ние Ви предоставяме също така и достъп до нашите услги на
интернет страницата ни, както и за да осъществим обратна връзка при отправени от Вас
запитвания, препоръки и мнения.
IV. НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ
ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
На договорно основание – събирането на Вашите лични данни е необходимо, за да
изпълним договорните си задължения по продажба и доставка на избраните от вас услуги;
Въз основа на Ваше изрично съгласие – за маркетинг на наши услуги;
За да бъде спазено законово задължение, което се прилага спрямо нас – събираме
и обработваме Вашите лични данни, за да изпълним уредените от законодателя в наша
тежест задължения, съгласно Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния
процесуален кодект, Закона за защита на потребителите, както и други нормативни
актове, действащи на територията на Република българия, които уреждат задължения в
тежест на администратора на лични данни.
V. На кого можем да разкрием вашите лични данни
„МАРС”ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие,
освен когато се касае за изпълнение на поетите от нас договорни задължения, както и когато
е необходимо, за да спазим наши законови задължения. В тази връзка, имаме право да
разкрием Вашите лични данни на дружества, извършващи доставка, куриерски фирми,
въшни консултанти и специалисти, адвокати, счетоводители, банки и други. Ние
предоставяме на изброените субекти само необходимите им лични данни за предоставяне
на съответните услуги, като в този случай лицата, на които сме предоставили Вашите лични
данни са длъжни да осигурят поверителност и да не я използват за каквато и да било друга
цел, различна от тази за която са предоставени. Ние ще предоставим Вашите лични данни,
само след като се уверим, че лицата, на които ги предоставяме са осигурили необходимото
ниво на сигурност, съобразно законодателството на Република България и Европейския
съюз.
Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни и по искане на компетентните контролни
и регулаторни органи, съгласно законодателството на Република България, в това число
Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, на съд или
прокуратура, на органи на МВР, както и на всички други органи и институции, на които,
съгласно действащото законодателство сме длъжни да предоставим лични данни.
Освен в указаните случаи, лични данни, които ни предоставяте няма да бъдат
разпространявани и разкривани пред трети лица без Ваше разрешение.
VI. ДОСТЪП, ИЗМЕНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
След като се регистрирате в нашия сайт, Вие си създавате Ваш личен профил, в който може
да редактирате и променяте предоставената от Вас информация.
Освен това, по всяко време можете да изискате от „МАРС“ЕООД да Ви предостави
информация, относно това какви Ваши лични данни ползваме, съхраняваме и обработваме,
като подадете до нас запитване в писмена форма. Можете, също така да поискате
коригиране, изтриване или актуализиране на Вашите лични данни. Информираме Ви и за
правото да поискате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на тяхната обработка
в предвидени от закона и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) случаи. По всяко време имате
право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни
основания за това, както и да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и
използване на Вашите лични данни, като сме длъжни да Ви информираме, че оттеглянето
няма да засегне обработените данни до момента на оттеглянето лични данни.
Във всеки случай, в който считате, че са нарушени правилата, касаещи защитата на лични
Ви данни, имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, чрез подаване на
жалба.
VII. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА
ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Когато обработваме лични Ви данни на договорно основание, съхраняваме Вашите лични
данни за срок от 5 години от отпадане на договорното основание, като след изтичане на
посочения срок, в случай, че не съществува законово основание за продължаване
съхранението на Вашите личните данни, същите биват унищожавани, чрез изтриване от
системата и унищожаване на хартиените носители на информация. Уведомяваме Ви също
така, че в зависимост от основанието, на което обработваме Вашите лични данни, срокът за
съхранение е различен.
VIII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Политиката за защита на личните данни може да бъде променяна във времето, с оглед
прилагане на по-високи стандарти за защита. Всички промени ще бъдат публикувани на
интернет страницата ни и ще влизат в сила незабавно след тяхното публикуване.