Георги Янев

Адвокат

Адвоката повереник на ответник по дело за издръжка

300.00лв.

(изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка