Георги Янев

Адвокат

За процесуално представителство по екзекватура

300.00лв.

(Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.