Георги Янев

Адвокат

За процесуално представителство по Закона за борба с противообществените прояви

300.00лв.

(Нов – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възнаграждението е 300 лв.