Георги Янев

Адвокат

За процесуално представителство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело

400.00лв.

(Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.