Георги Янев

Адвокат

За процесуално представителство по Семейния кодекс

400.00лв.

(Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по чл. 70 и 72 от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.