Георги Янев

Адвокат

Изготвяне на жалба срещу наказателно постановление

50.00лв.

(Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размерите по чл. 7, ал. 2 върху размера на санкцията, но не по-малко от 50 лв.