Георги Янев

Адвокат

Изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение

300.00лв.

(Предишна ал. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.