Георги Янев

Адвокат

Изготвяне на отговор по касационна жалба

500.00лв.

(Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.