Георги Янев

Адвокат

Охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства

300.00лв.

(изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства