Георги Янев

Адвокат

Проучване на дело без участие в наказателното производство

300.00лв.

(изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 10, изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за проучване на дело без участие в наказателното производство

Описание

(Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.