Георги Янев

Адвокат

Процесуално представителство за образуване на изпълнително дело

200.00лв.

(изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване на изпълнително дело

Описание

(изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2;
3. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;