Георги Янев

Адвокат

Процесуално представителство по дела срещу наказателни постановления

300.00лв.

(Доп. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 300 лв.