Георги Янев

Адвокат

Процесуално представителство по Закона за здравето

300.00лв.

(Отм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здраветоминималното възнаграждение