Георги Янев

Адвокат

Събирателно дружество

180.00лв.

(изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество