Георги Янев

Адвокат

Съставяне на акотове

50.00лв.

Съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт. Цената е по таблица. Заплаща се капаро онлайн.

Описание

а) (отм., предишна б. “б”, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес до 1000 лв. – 50 лв.
б) (предишна б. “в”, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) (предишна б. “г”, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) (предишна б. “д”, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) (предишна б. “е”, изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;