Георги Янев

Адвокат

Съставяне на завещание

150.00лв.

(изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание