Георги Янев

Адвокат

Частни жалби по наказателни дела

200.00лв.

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 400 лв.