Георги Янев

Адвокат

Явяване пред съд по мерки за процесуална принуда

400.00лв.

(отм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие

Описание

(Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.