Георги Янев

Адвокат

Oбразуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка

200.00лв.

(нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка